Informacje podstawowe 

 
 

 Dostęp do informacji publicznych będących w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej, a nie udostępnionych w biuletynie można uzyskać zwracając się do Wydziału którego sprawa ta dotyczy.

 
INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

         W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, informujemy na podstawie art.13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., nr 119, s.1), zwane dalej w skrócie „RODO”: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Bielska-Białej, z siedzibą 43-300 Bielsko-Biała, plac Ratuszowy 1.
 2. Z Inspektorem Ochrony Danych, może Pani/Pan skontaktować się w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
  1. pod adresem poczty elektronicznej: j.wnuczek@um.bielsko.pl,
  2. pisemnie na adres siedziby Administratora,
  3. telefonicznie: 33 497 17 21.
 3. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych.
  Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadania Miasta Bielsko-Biała, określonego przepisami prawa.
 4. Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie niezbędnym przepisami prawa. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który zostanie wyznaczony przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.
 6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. przenoszenia swoich danych osobowych,
  6. do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
  7. do cofnięcia zgody na dalsze przetwarzanie danych osobowych,
  8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Informujemy, że budynki Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej usytuowane przy Placu Ratuszowym nr 1, 5, 6 i 7 są całodobowo monitorowane  w celu zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Bielska-Białej, a ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 222 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.)

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej,
informacje kontaktowe oraz NIP i REGON

Adres Korespondencyjny Urzędu:
Podmiot: Urząd Miejski w Bielsku-Białej
Adres: pl. Ratuszowy 1, 43-300 Bielsko-Biała

Dane Kontaktowe:
Telefon: +48 33 4971 800, +48 33 4971 497
Fax: +48 33 4971 786
Email: informacja@bielsko-biala.pl
Adres strony bip: http://um.bielsko.pl/bip
Adres skrzynki podawczej SEKAP: https://www.sekap.pl/id/7364
Skrytka ePUAP:  /UMB-B/sekap

Adres strony WWW: http://bielsko-biala.pl

 
Liczba odwiedzin : 666023
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Andrzej Klisz
Osoba odpowiedzialna za informację : Wydział ON
Czas wytworzenia: 2016-05-06 00:00:00
Czas publikacji: 2018-06-14 12:42:47
Data przeniesienia do archiwum : Brak