Ogłoszenie w sprawie utworzenia listy rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postępowaniach administracyjnych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Bielska-Białej w zakresie działania Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej oraz nadania regulaminu określającego zasady prowadzenia listy 

 
 

Do procedury wyłonienia biegłego na potrzeby postępowań prowadzonych w trybie ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz. 23 ze zm.) nie mają zastosowania przepisy Prawa zamówień publicznych. Powołanie biegłego w postępowaniu administracyjnym nie stanowi bowiem nawiązania stosunku cywilnoprawnego pomiędzy organem a biegłym. Organ administracji publicznej na postawie ustawowego upoważnienia wydaje postanowienie o powołaniu biegłego celem wyjaśnienia okoliczności mających wpływ na wynik postępowania administracyjnego. Otrzymana w ten sposób opinia ma walor dowodu w sprawie administracyjnej.

Na podstawie zarządzenia nr ON.0050.1927.2017.MGR z dnia 7 lutego 2017r. Prezydent Miasta Bielska-Białej zarządził utworzenie Listy rzeczoznawców majątkowych – kandydatów na biegłych, posiadających wiadomości specjalne – w postępowaniach administracyjnych w zakresie działania Wydziału Mienia Gminnego i Rolnictwa, wymagających sporządzenia operatu szacunkowego określającego wartość nieruchomości, stanowiącego podstawowy dowód w sprawie , oraz nadania Regulaminu określającego zasady prowadzenia Listy, w sprawach z zakresu:

1)     ustalenia odszkodowań za grunty przejęte pod drogi publiczne,

2)     ustalenia odszkodowań za grunty wywłaszczone na podstawie odrębnych przepisów,

3)     ustalenia opłaty adiacenckiej,

4)     ustalenia opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

5)     ustalenia ceny i opłaty z tytułu trwałego zarządu,

6)     ustalenia wartości nieruchomości w celu dokonania zwrotu wywłaszczonych nieruchomości,

7)     ustalenia wysokości odszkodowania z tytułu ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości, czasowego zajęcia nieruchomości, powstałej z tego tytułu szkody i/lub zmniejszenia wartości nieruchomości.

Lista ma charakter otwarty i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.

 

Załączniki

regulamin określający zasady prowadzenia listy rzeczoznawców majątkowych - kandydatów na biegłych w postepowaniach administracyjnych.pdf

Data: 2017-02-10 09:02:15 Rozmiar: 104.52k Format: .pdf Pobierz

zarządzenie w sprawie utworzenia listy rzeczoznawców.pdf

Data: 2017-02-10 09:02:08 Rozmiar: 117.99k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 1 cennik.pdf

Data: 2017-02-10 09:02:20 Rozmiar: 158.08k Format: .pdf Pobierz

Załącznik nr 2 wniosek.pdf

Data: 2017-02-10 09:02:24 Rozmiar: 95.87k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 1108
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Elżbieta Czaderna - Richczajt
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Czaderna - Richczajt
Czas wytworzenia: 2017-02-10 08:58:50
Czas publikacji: 2017-02-10 08:58:50
Data przeniesienia do archiwum : Brak